آراد برندینگ
خانه / استاندارد / پورتال سازمان ملی استاندارد ایران

پورتال سازمان ملی استاندارد ایران

مادر این بخش پورتال سازمان ملی استاندارد ایران را شرح داده و از این سازمان بیشتر میگوییم
نمودار گردش کار تأیید صلاحیت
شرکت های بازرسی فنی
*
متقاضی می باید در موارد ستاره دار با توجه به جدول تعرفه های مرکز ملی تأیید صلاحیت نسبت بـه پرداخـت هزینـه
های مربوطه اقدام نماید
.
پذیرش
عدم پذیرش
عدم انطباق
انطباق
انطباق
عدم انطباق
تأیید
عدم تأی
ید
اعلام نواقص
به متقاضی
بررسی مدارک و مستندات
ارائه مدارک و مستندات
لازم به
مرکز
*
عدم تأیید
تأیید
صدور گواهینامه
*
ارزیابی
فنی
شرکت متقاضی
)
سایت عملیاتی
(
اعلام نواقص
به متقاضی
اعلام نواقص
به متقاضی
ارائه تقاضانامه به
مرکز ملی تأیید صلاحیت
طرح پرونده در کمیته تأیید
صلاحیت
ارزیابی
دفتر مرکزی
شرکت
تهیه گزارش نهایی ارزیابی
اعلام نواقص
به متقاضی
بررسی تقاضا نامه
اعلام نواقص
به متقاضی
مدارک لازم جهت تأیید صلاحیت
شرکت های بازرسی فنی
۱

ارائه تقاضانامه کتبی به امضای نماینده تام الاختیار شرکت که مالکیت سـازمان، دامنـه فعالیـت
بازرسی مورد درخواست و منطقه جغرافیایی که شرکت بازرسی کننده در آن فعالیت دارد در
تقاضانامه ذکر شده باشد
.
۲

مدارک حقوقی شرکت
)
اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
(
۳

ارائه نظامنامه کیفیت براساس الزامات استاندارد
۱۷۰۲۰
)
به انضمام چارت سازمانی و فهرسـت
توزیع نظامنامه
(
۴

روش های اجرایی مندرج در استاندارد
۱۷۰۲۰
۵

سوابق فعالیت های بازرسی انجام شده و دردست اجرا و نیز گوا
هینامه تأیید صلاحیت در سایر
زمینه های بازرسی
)
درصورت دارا بودن
(
۶

فهرستی از
بازرسان به تفکیک در دامنه شمول درخواستی
شـامل مشخـصات فـردی، مـدارک
تحصیلی، گواهینامه های آموزشی تخصصی و مدارک مربوط به سوابق تجربی و فعالیت های
تخصصی
۷

فهرست منابع، استانداردها مورد استفا
ده در دامنه شمول درخواستی
۸

دستورالعمهای بازرسی و چک لیستهای مورد استفاده در محدوده دامنه شمول درخواستی
۹

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای
۱۰

فهرست تجهیزات اندازه گیری و سایر امکانات فنی بازرسی
۱۱

معرفــی حــداقل دو کارشــناس دارای پروانــه کارشناســی اســتاندارد
)
براســاس الزامــات روش
اجرائی تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی فنی
(
۱۲

شرح مشاغل
و شرایط احراز
هر یک از پست های سازمانی مؤثر بر کیفیت بازرسی
۱۳

تکمیل و ارائه فرم

پرسشنامه تأیید صلاحیت

شرکتهای بازرسی فنی
)
پیوست شماره
۱
(
تذکر
:
۱

شرایط احراز بازرسین شامل الزامات تحصیلی، آموزشی، دانش فنی و تجربه می باشد
.
۲

کلیه مدارک درخواستی می بایست به صورت الکترونیک
)
در قالب
CD
(
نیز ارائه شود
.
۳

جدول مورد نیاز پیوست می باشد
:
جدول امتیاز بنـدی شـرکتهای بازرسـی فنـی
)
پیوسـت
۲
(
و
جدول کارمزد تأیید صلاحیت شر
کتهای بازرسی فنی
)
پیوست
۳
(

مطلب پیشنهادی

استاندارد ایزو چیست؟

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی است.

دیدگاهتان را بنویسید