مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران
شرکت ایزو جهانی ضرورت اجرای استاندارد ملی و نقش موثر آن در زندگی را توضیح میدهد
ﺼﻞ اول – ﻛﻠﻴﺎت
ﻣﺎده 1 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ، ﺗـﺪوﻳﻦ و ﻧـﺸﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠـﻲ (رﺳـﻤﻲ ) و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ
اﺟﺮای آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎرا ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠـﺎم
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎده 2 – ﻣﻮﺳﺴﻪ دارای ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻛـﺸﻮری ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴـﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب و از ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃـ ﻪ
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻣﻜﺎﻧﺎت آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم – ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده 3 – وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟـﺮای اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ
اﺳﺖ.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید