مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

اعطای انواع مختلف ایزو

از

شرح عملیات

نمودار عملیاتی

به

 

 

 

 

انبار

 

 

 

امور مهندسی

 

 

امور مهندسی

 

 

 

امور مهندسی

 

 

 

مشتری

 

 

امور مهندسی

 

 

 

امور مهندسی

 

 

امور مهندسی

 

 

 

1- تحویل گیری تجهیزات تولید برابر مفاد قرارداد

      منعقده از مشتری و مدارک مربوطه .

 

2- بررسی و چک نمودن تجهیزات جعبه ماهیچه ها و

      مدلها و  متعلقات مربوطه .

 

3- آیا تجهیزات و ادوات مربوطه آمادگی تولید قطعه

       نمونه را دارند ؟

 

4- تهیه لیست نواقص و کاستی های تجهیزات و متعلقات

      مربوطه و ارسال آن جهت مشتری . 

 

5- دریافت نامه شرکت در خصوص کاستیهای تجهیزات

     و ادوات مربوطه و معرفی نماینده جهت بررسی

      حضوری تجهیزات .

6- بررسی مجدد تجهیزات و توجیه مشتری درخصوص

     وجود نواقص و اخذ تدابیر در این خصوص .

 

 

7- آیا نواقص تجهیزات را شرکت رفع نماید ؟

 

8- رفع معضلات و کاستیهای مدل و قالب ماهیچه ها و

      متعلقات مربوطه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتری

 

 

 

مشتری

 

 

 

 

 

 

از

شرح عملیات

نمودار عملیاتی

به

 

 

 

مشتری

 

 

 

واحد تولید

 

 

امور مهندسی

 

 

 

واحد تولید

 

 

 

تضمین کیفیت 

 

 

تضمین کیفیت 

 

 

 

امور مهندسی

 

 

مشتری

 

 

مشتری

 

 

9- رفع معضلات و کاستیهای مدل و قالب ماهیچه ها و

      متعلقات مربوطه .

 

10- تحویل گیری تجهیزات و  ادوات مربوطه آماده

        جهت تست از واحد مهندسی تولید .

 

11- تنظیم فرم تست جهت انجام آزمونهای مربوطه و

        تولید قطعه نمونه .

 

12- انجام تستهای لازم و ثبت نتایج در فرم تست

        مذکور و ارائه آن به واحد تضمین کیفیت  .

 

13- انجام بررسیهای لازم و جمع بندی نتایج حاصله و

        مشکلات تجهیزات .

 

14- آیا قطعات نمونه مورد تایید می باشد ؟

 

 

15- ارسال قطعات نمونه جهت مشتری و اخذ تاییدیه

        قطعه .

16- آیا قطعات نمونه تولیدی با تجهیزات مذکور مورد

         تایید است ؟

 

17- ارسال تاییدیه قطعات به شرکت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتری

 

 

 

 

 

 

امور مهندسی

 

از

شرح عملیات

نمودار عملیاتی

به

 

 

 

امور مهندسی

 

 

تضمین کیفیت

 

 

فروش

 

 

امور مهندسی

 

 

 

 

مشتری

 

 

 

 

مشتری

مهندسی تولید

 

 

 

مهندسی تولید

 

 

 

 

مهندسی تولید  

 

18- اعلام تولیـد نیمه انبـوه به واحـد تولیـد و تولیـد

        قطعات توسط واحد تولید .

 

19- آیا قطعات تولید شده در جریان تولید نیمه انبوه

         مورد تایید است ؟

 

20- درصورت پذیرش قطعات ، ارسال قطعات جهت

        مشتری .

 

21- دریافت قطعات از شرکت .

 

 

 

22- بررسی قطعات تولید نیمه انبوه .

 

 

 

23- آیا قطعات مورد تایید می باشد ؟

 

 

 

24- درصورت تایید قطعات توسط مشتری اعلام         تولید انبوه قطعه و تماس با مشتری تا پایان          قراردادو تحویل دهی تجهیزات و ادوات مربوطه.

 

25- درصورت پایان تولید انبوه تحویل دهی تجهیزات

       به مشتری .

 

 

تولید

 

 

 

 

 

مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید

 

 

 

 

مشتری

 

 

 

 

شرکت ایزو جهانی به رودی در سایت خود اقدام به نشر ایزو های مربوطه خواهد کرد
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید