مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

نکات ممیزی ایزو 9001

شرکت مشاوره ایزو جهانی نکات مرتبط به ممیزی ایزو 9001 را شرح و تفصیل میکند.
آدیت چرخه تولید مجموعه ای از مکانیزم ھا ی نظارتی جھت شناسایی و رفع
مشکلات کیفی و بھبود مداوم در کلیه مراحل چرخه تولید می باشد.
مشکلات و فرصتھای بھبود در زمینه ھای ذیل می تواند مشاھده شود :
١- عدم کفایت روشھا و فرایندھا جھت تحقق اھداف
٢- عدم اجرای مناسب روشھا و فرایندھا
حوزه کاربرد این نظامنامه ، کلیه سازمانھای تامین کننده قطعات و مجموعه ھا می
باشد. حوزه عملیاتی آدیت چرخه تولید ، ھمة فرایندھای مرتبط با فرآوری محصول،
ھمچنین مدارک مرتبط با طرح ریزی کیفیت محصول و فرآیند می باشد؛ مگر آنکه بنابر
توافق قبلی، برخی از این فرایندھای تولیدی از دامنة ممیزی کنار گذاشته شده باشد.

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید