مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

روش اجرایی آموزش ایزو

روش اجرایی آموزش ایزو
روش اجرایی آموزش ایزو به صورت زیر میباشد
ه اصلی > مقالات > روش اجرایی آموزش ایزو
1ـ هدف :
نیاز سنجی ، برنامه ریزی واجرای آموزش به منظور کسب و ارتقاء دانش وتوانمندی منابع انسانی موثر برکیفیت
2ـ دامنه کاربرد :
کلیه پرسنل شرکت یدک سازقالب.
3ـ مسئولیت ها :
مسئولیت اصلی اجرای این روش اجرائی به عهده مسئول آموزش و اسناد و مدارک می باشد وکلیه مدیران درانجام نیازسنجی آموزش همکاری دارند.
4ـ شرح روش :
1. مسئول آموزش و اسناد و مدارک لیست نیروی انسانی شرکت را مطابق فرم لیست نیروی انسانی (TR-F-007) تهیه نموده و در صورت جابه جای نیروها لیست نیروی انسانی را به روز می نماید ضمناً برای هر یک از پرسنل پرونده آموزشی تهیه می شود .
2. جهت هر یک از پرسنل شرکت فرم سوابق آموزشی (TR-F-004) توسط مسئول آموزش و اسناد و مدارک تنظیم شده و کلیه آموزشهای قبل از استخدام در آن درج می گردد . مهارت های مختلف پرسنل جدید الورود نیز پس از تایید مدیر مربوطه به عنوان آموزشهای قبلی مورد تایید می باشد و در فرم سوابق آموزشی ثبت می شود .
 تبصره 1: پرسنل جدیدالورودی که فعالیت آنها بر کیفیت محصول تاثیر مستقیم دارد باید قبل از شروع به فعالیت در سازمان حتماً دوره های آموزشی سطح 4 خود را طی نمایند چنانچه پرسنل دارای تحصیلات دانشگاهی یا غیر دانشگاهی مرتبط با شغل مورد نظر باشد این آموزش ها به عنوان آموزشهای گذرانده شده تلقی خواهد شد .
3. نیاز سنجی آموزش توسط مدیران واحدها ، مطابق فرم برآورد نیازهای آموزشی (TR-F-001) با توجه به فرم استانداردهای شغلی (TR-F-014) و فرم شرح وظایف (TR-F-003) تعیین می گردد.
4. با توجه به نیازهای استاندارد شغلی و فرم برآورد نیازهای آموزشی ، برنامه آموزشی مورد نیاز در فرم برنامه آموزشی (TR-F-002) در نظر گرفته می شود و توسط مسئول آموزش و اسناد و مدارک کارت آموزش پرسنل (TR-F-016) تکمیل می گردد .
 تبصره 2- مسئول آموزش و اسناد و مدارک موظف است به صورت دوره ای هر شش ماه یکبار فرم برآورد نیازهای آموزشی را برای کلیه واحدها ارسال نماید تا مدیران و مسئولین مرتبط نیازهای آموزشی پرسنل زیر مجموعه خود را در این فرم ثبت نمایند.
5. مسئول آموزش و اسناد و مدارک ضمن بررسی اولیه نسبت به اخذ تائید نیاز سنجی آموزش از نماینده مدیریت اقدام می نماید.
6. مسئول آموزش براساس نیازسنجی انجام شده و بنابر امکانات آموزشی درداخل وخارج ازشرکت ونیز اولویت ارائه آموزشها نسبت به برنامه ریزی آموزشی جهت دوره شش ماهه طبق فرم برنامه آموزشی اقدام می نماید.
 تبصره 3- مسئول آموزش در هنگام تهیه برنامه آموزشی باید به نحوی عمل نماید که پرسنل با توجه به سوابق آموزشهای قبلی بتوانند سطوح مختلف آموزشی را به ترتیب طی نمایند..
 تبصره 4- مسئول آموزش و اسناد و مدارک پس از تهیه برنامه آموزشی نسبت به تعیین اساتید زیر نظر مدیر تضمین اقدام و سوابق اساتید را در فرم جمع آوری سوابق اساتید (TR-F-015) ثبت می نماید .
7. مسئول آموزش ضمن اعلام دوره ها به پرسنل،پیگیری لازم را جهت برگزاری دوره باتوجه به امکانات موجود (مانند استاد و…) به عمل می آورد.
8. درصورت عدم امکان برگزاری دوره آموزشی درداخل شرکت ، مسئول آموزش ضمن هماهنگی با مؤسسات آموزشی نسبت به اعزام پرسنل اقدام می نماید.
9. جهت دوره های آموزشی برگزارشده درداخل شرکت فرم صورتجلسه آموزشی (TR-F-031) تنظیم می گردد.
10. پس از برگزاری دوره های آموزشی داخلی وخارجی سوابق درکارت آموزش پرسنل ثبت می گردد و رونوشت گواهینامه آموزشی نیز در پرونده آموزشی هر یک از پرسنل نگهداری می شود .
 تبصره 5- جهت دوره های آموزشی داخلی که بیش از 8 ساعت باشد یا در پایان سطوح مختلف آموزشی گواهینامه آموزشی (TR-F-010) صادر می گردد .
11. جهت دوره های آموزشی برگزارشده نظرخواهی ازفراگیران مطابق فرم نظر سنجی (TR-F-006) دوره آموزشی به عمل آمده و میانگین امتیاز دوره برگزار شده توسط مسئول آموزش محاسبه می گردد این نظر سنجی آموزشهای اجرا شده در محیط کار را شامل نمی شود.
باتوجه به میانگین امتیاز دوره برگزارشده ، درصورتیکه امتیاز کمتر از عدد 20 باشد مسئول آموزش نسبت به ارزیابی و تجدید دوره برنامه ریزی لازم را اعمال می نماید .
12.اثربخشی دوره های آموزشی برای هریک از شرکت کنندگان درفرم اثربخشی (TR-F-005) دوره آموزشی منعکس می شود و مسئول آموزش و اسناد و مدارک با توجه به امتیازکل ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی قسمت جمع بندی فرم اثربخشی دوره آموزشی راتکمیل نموده درصورتیکه امتیاز کل کمتراز 16 باشد این آموزش درمورد فرد مرتبط اثربخش نبوده و اقدامات لازم باید پیش بینی گردد. و نتیجه اثر بخشی آموزشها نیز به نماینده مدیریت گزارش داده می شود.
 تبصره 4 – مسئول آموزش و اسناد و مدارک اطلاعات عمومی رابراساس صورتجلسه آموزشی وسوابق آموزشی در بخش اول ثبت می نماید . پس از یکماه مدیرمستقیم فرد شرکت کننده دردوره آموزشی ، ارزیابی اثر بخشی را دراین فرم ثبت می نماید.
لازم به توضیح است که مدیرمربوطه جهت رده های بعد از مسئولین ، فرم اثر بخشی را با همکاری مسئول مربوط تنظیم می نماید.
12. مسئول آموزش درپایان دوره شش ماهه وضعیت تحقق برنامه های آموزشی را بررسی نموده وگزارش ازتحقق یا عدم تحقق برنامه های آموزشی رابه همراه دلایل مرتبط تهیه نموده و پس از تائید مدیر تضمین و کنترل کیفیت به نماینده مدیریت ارائه می نماید .
13. مسئول آموزش براساس گزارش بند 12 درصورت نیازباتوجه به ارزیابی اثربخشی آموزش اقدام به اصلاح برنامه ریزی آموزشی می نماید .
مستندات مرتبط:
1- فرم برآورد نیازهای آموزشی. TR-F-001
2- فرم برنامه آموزشی TR-F-002
3- فرم شرح وظایف TR-F-003
4- فرم سوابق آموزشی TR-F-004
5- فرم اثربخشی دوره آموزشی TR-F-005
6- فرم نظر سنجی دوره آموزشی TR-F-006
7- لیست نیروی انسانی TR-F-007
8- گواهینامه آموزشی داخل شرکت TR-F-010
9- استانداردهای شغلی TR-F-014
10- فرم جمع آوری سوابق اساتید TR-F-015
11- کارت آموزشی پرسنل TR-F-016
12-فرم صورت جلسه آموزشی TR-F-031
13- دستورالعمل انگیزش FI-W-002

نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید