مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مشاوره ایزو بخش آدیت فرایندها

یکی از مهمترین مباحث در صنعت خودروسازی فرآیند میباشد که شرکت مشاوره ایزو در نظر دارد بخش آدیت فرآیند را آگهی نماید.
در این بخش به تعاریف آن اشاره نمودهتعاریف زیر در حوزة این نظامنامه و فعالیتهای مرتبط باآن مصداق داشته و مرجع هستند.
ممیزی 1: فرایندی نظا ممند، مستقل و مستند برای کسب شواهد ممیزی و تعیین میزان تحقق
معیارهای ممیزی.
توجه: تقسیم بندی ممیزی ازنظر طرف انجام دهندة آن به صورت زیر می باشد.
الف) ممیزی شخص اول 2: ممیزی توسط یا به نمایندگی از خود سازمان با هدف بازنگری مدیریت و
اهداف داخلی دیگر، که می تواند میزان تحقق اهداف را مشخص کند.
ب) ممیزی شخص دوم: 3ممیزی توسط طرفهای ذینفع سازمان، مانند مشتری یا نمایندگانی که از
طرف مشتری ممیزی م یکنند.
پ) ممیزی شخص سوم 4: ممیزی توسط سازمان های ممیزی کنندة خارجی مستقل، مانند
.ISO و 14001 ISO صادرکنندگان گواهی انطباق با الزامات 9001
که به ممیزی شخص اول ممیزی داخلی 5 و به ممیزی شخص دوم و سوم ممیزی خارجی 6نیز گفته
می شود.
نام مدیریت مجموعه

من در حوزه استاندارد سازی و ایزو مشغول به کار هستم

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات استاندارد سازی و ایزو دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید